Overslaan en ga direct naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

considerans

Mama Mascha BV, thans kantoorhoudende te (8914 BM) Leeuwarden, zijnde ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86571214 (“Mama Mascha”), exploiteert een onderneming gericht op (het enthousiasmeren van) gezonde voeding. In welk verband (onder meer) wordt voorzien in adviezen, presentaties, (kook)workshops, demonstraties, catering en verkoop van producten (“Prestatie”). De algemene voorwaarden bevatten de condities waaronder Mama Mascha haar Prestaties aanbiedt (“Voorwaarden”) aan contractspartijen (“Afnemer”). De Voorwaarden zijn opgesteld met het oog op  commerciële Afnemers. De Voorwaarden gelden echter onverminderd voor particuliere Afnemers en consumenten, voor wie Mama Mascha in het bijzonder wijst op het bepaalde in artikel 1.6.

 

h1. algemene bepalingen 

art. 1. toepasselijkheid

1.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten (artikel 2) en andere werkzaamheden wegens (te verrichten) Prestaties van Mama Mascha aan een Afnemer;

1.2. De Voorwaarden gelden integraal ten aanzien van alle (typologieën van) Prestaties voor zover de aard van de Prestatie zich niet verzet en met dien verstande dat een bijzondere bepaling boven een (meer) algemene bepaling prevaleert;

1.3. De Voorwaarden gelden met uitsluiting van andere algemene voorwaarden. Ingeval naast de Voorwaarden toch andere algemene voorwaarden gelding hebben, prevaleren bij tegenstrijdigheid de Voorwaarden;

1.4. De Voorwaarden gelden, mits voldaan aan de eisen die de wet aan toepasselijkheid stelt, behalve ten aanzien van de huidige Prestatie ook voor de toekomstige Prestaties jegens de Afnemer;

1.5. Afwijken van deze Voorwaarden is slechts bij schriftelijk addendum mogelijk;

1.6. De ongeldigheid van een of meer bedingen in deze Voorwaarden, laat de geldigheid van andere bedingen onverlet. Blijkt een beding om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar diens strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

art. 2. totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst - strekkende tot de levering van een Prestatie door Mama Mascha - komt (in ieder geval) tot stand na de mondelinge, dan wel de (digitale) schriftelijke, accordering zijdens de Afnemer van de aan hem (digitaal) toegezonden offerte of aanbieding (6:217 BW);

2.2. Zolang een offerte of aanbieding niet door de Afnemer is geaccordeerd, behoudt Mama Mascha zich het recht voor om de offerte of aanbieding in te trekken;

2.3. De gedeeltelijke accordering door de Afnemer - daaronder de accordering met uitdrukkelijk van de hand wijzen van de Voorwaarden (“battle of forms”) - kwalificeert als een nieuw aanbod van de zijde van de Afnemer waaraan Mama Mascha geenszins is gebonden maar hetwelk door Mama Mascha schriftelijk kan worden geaccordeerd, in welk geval een overeenkomst tot stand komt;

2.4. Wanneer Mama Mascha een optierecht aan de Afnemer heeft toegekend, is het optierecht voor Mama Mascha onherroepelijk tot het moment dat de Afnemer aangeeft niet langer gebruik van het optierecht te willen maken. Het recht zal (ook) zijn vervallen indien de Afnemer na aanschrijving met de vraag of het optierecht wordt gehandhaafd, zulks niet binnen een redelijke termijn aan Mama Mascha bevestigt;

2.5. Overeenkomsten gesloten met de tussenkomst van een tussenpersoon, al dan niet in naam van de Afnemer, worden geacht mede voor rekening van de tussenpersoon te zijn gesloten. Mama Mascha is aan de tussenpersoon geen commissie, provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders overeengekomen. De tussenpersoon is van betaling bevrijd indien en voor zover de Afnemer heeft betaald.

 

art. 3. verplichtingen Mama Mascha

3.1. Op Mama Mascha rust de gehoudenheid om haar Prestatie te leveren op het overeengekomen moment en op een in de markt gebruikelijke wijze;

3.2. Het bepaalde in artikel 3.1 lijdt uitzondering:

  1. a) ingeval van overmacht (artikel 10);
  2. b) ingeval de betaling van de waarborgsom niet (tijdig) heeft plaatsgehad (artikel 6.5);
  3. c) ingeval bij een Prestatie op locatie geen acht is geslagen op het bepaalde in artikel 14.4;
  4. d) ingeval de Afnemer anderszins niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen, al dan niet uit hoofde van de Voorwaarden, of voor zover schade wordt berokkend, in de ruimste zin des woords;

3.3. Mama Mascha is niet gehouden om zaken of goederen van de Afnemer in bewaring te nemen. Indien desondanks door Mama Mascha goederen in bewaring worden genomen, geschiedt zulks als een (extra) service en voor risico van de Afnemer. Mama Mascha aanvaardt geen aansprakelijkheid;

3.4. Mama Mascha is nimmer gehouden om enig (huis)dier toe te laten, en kan aan toelating een of meer voorwaarden verbinden.

 

art. 4. annulering Mama Mascha

4.1. Bij een tot stand gekomen overeenkomst met de Afnemer strekkende tot de levering van een Prestatie, is Mama Mascha met inachtneming van het navolgende tot annulering gerechtigd;

4.2. Mama Mascha is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst te annuleren met terugbetaling van eventueel reeds ontvangen gelden. De Afnemer maakt geen aanspraak op een (vervangende of een aanvullende) schadevergoeding;

4.3. Mama Mascha is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst te annuleren zonder terugbetaling van enig bedrag, indien:

  1. a) de Afnemer, bij het verzoek om een offerte of anderszins, met betrekking tot het karakter dan wel omvang van de (verlangde) Prestatie niet juist of onvolledig is geweest dan wel heeft verzuimd om Mama Mascha in een verkeerde voorstelling te corrigeren, en het voorts aannemelijk is dat Mama Mascha bij een juiste voorstelling van zaken de overeenkomst niet zou hebben gesloten;

4.4. Mama Mascha is gerechtigd om, in het geval artikel 4.3 toepassing vindt, in plaats van de aldus bestaande bevoegdheid, nadere eisen te stellen ten aanzien van de voorwaarden waaronder Mama Mascha haar Prestatie (alsnog) zal verrichten. 

 

art. 5. annulering afnemer

5.1. De Afnemer is niet bevoegd, om welke reden dan ook, om de levering van een overeengekomen Prestatie te annuleren, tenzij hij onherroepelijk aanbiedt de navolgende bedragen (artikel 5.3) te betalen ter dekking van kosten en de derving van omzet. Een annulering wordt geacht een dergelijk aanbod in te houden. Het aanbod zal door Mama Mascha zijn aanvaard indien zij het aanbod niet onverwijld verwerpt;

5.2. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan de mondelinge annulering zal de Afnemer geen rechten kunnen ontlenen;

5.3. Het bedrag, bedoeld in artikel 5.1, komt neer op een percentage, genoemd in het volgende lid, van de omzetwaarde van de reservering, zijnde de totale omzetverwachting gegeven de Prestatie die is overeengekomen (“Omzetwaarde”);

5.4. Het percentage, bedoeld in artikel 5.3, dat over de Omzetwaarde wordt omgeslagen, wordt door Mama Mascha vastgesteld gegeven het moment van (schriftelijk) annuleren door de Afnemer:

  1. a) > 7 dagen tot de te leveren Prestatie: 0%
  2. b) < 7 dagen tot de te leveren Prestatie: 40%
  3. c) < 3 dagen tot de te leveren Prestatie: 60%
  4. d) < 1 dag tot de te leveren Prestatie: 100%

5.5. Het bedrag, bedoeld in artikel 5.1, wordt bij een gedeeltelijke annulering pro rata berekend;

5.6. Het bedrag, bedoeld in artikel 5.1, zal nimmer een lager bedrag belopen dan het bedrag dat ten tijde van de annulering al aan derden is betaald of aan derden verschuldigd is geworden;

5.7. Ingeval door de Afnemer niet is geannuleerd maar de Afnemer er (klaarblijkelijk) voor kiest om toch niet te delen in het genot van de Prestatie (“no show”), is de Afnemer Mama Mascha 100% van de Omzetwaarde verschuldigd.

 

art. 6. betaling  afnemer

6.1. De Afnemer is gehouden om Mama Mascha de overeengekomen prijs te voldoen. Wijzigingen in tarieven van omzetbelasting worden evenwel aan de Afnemer doorberekend;

6.2. De vordering van Mama Mascha zal eerst dan opeisbaar zijn, na verrichten van de Prestatie en ontvangst van de factuur, behoudens voor zover in het navolgende wordt afgeweken;

6.3. De Afnemer dient de factuur binnen veertien dagen te voldoen. De termijn geldt als een fatale termijn, na afloop waarvan de Afnemer - zonder ingebrekestelling - in verzuim is (6:83 BW);

6.4. Mama Mascha zal nimmer zijn gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere soortgelijke

betaalmiddelen te accepteren. Ingeval het middel wordt geaccepteerd zal zij aan acceptatie van de betaalmiddelen voorwaarden kunnen verbinden. Voor het overige geldt dat betaling per pin, dan wel per bankoverschrijving, wordt geprefereerd;

6.5. De Afnemer doet onherroepelijk afstand van het hem, in voorkomende gevallen, toebedeelde recht om de eigen verplichtingen, daaronder de verplichting tot betaling, op te schorten (6:52 BW).

6.6. Mama Mascha zal immer kunnen verlangen dat de Afnemer een waarborgsom voldoet voor een bedrag gelijk aan de Omzetwaarde minus de reeds aan Mama Mascha verrichte betalingen; de waarborgsom strekt tot zekerheid van betaling door de Afnemer. Mama Mascha zal zich voor al hetgeen aan haar is verschuldigd, bovendien uit welken hoofde ook, op het bedrag van de som kunnen verhalen. Een overschot zal onverwijld aan de Afnemer worden terugbetaald;

6.7. Mama Mascha zal steeds tussentijdse betaling kunnen verlangen van reeds verrichtte Prestaties.

 

art. 7. retentie- en pandrecht

7.1. Zolang de Afnemer niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen, is Mama Mascha er toe gerechtigd om goederen die de Afnemer heeft afgestaan, heeft meegebracht of in bewaring heeft gegeven onder haar te nemen en te houden, totdat de Afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;

7.2. Naast een retentierecht als beschreven in het voorgaande artikellid, komt Mama Mascha alsdan en ter zake van de goederen een pandrecht toe. Voor zover het verzuim van de Afnemer zelfs drie maanden blijft voortduren, dan zal Mama Mascha zijn gerechtigd om de goederen publiekelijk of onderhands te verkopen en zich op de opbrengst te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen (ook) ten laste van de Afnemer. Hetgeen na het verhaal overblijft, wordt aan de Afnemer uitgekeerd.

 

art. 8. gevolgen van verzuim

8.1. Verzuim van de Afnemer, artikel 6.3, rechtigt Mama Mascha tot het treffen van de maatregelen waarin de wet in het geval van verzuim voorziet, te weten (niet limitatief) opschorting (6:52 BW) en ontbinding (6:265 BW) ;

8.2. Indien de Afnemer in verzuim is, dient hij aan Mama Mascha alle op de inning vallende kosten te vergoeden. Daaronder buitengerechtelijke kosten, die worden gesteld op minimaal 15% van het, van de Afnemer, te ontvangen factuurbedrag, althans hoofdsom, met voorts een minimum van € 100,00, alle te vermeerderen met omzetbelasting;

8.3. Indien de Afnemer in verzuim is, dient hij ook aan Mama Mascha de rentederving te vergoeden, welke rente zal worden gesteld op 4% boven het percentage van de actuele wettelijke rente;

8.4. Betaling zal, ongeacht enige door de Afnemer geplaatste aantekeningen of opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de Afnemer, en wel in de volgorde dat eerst wordt ingelost op de (buiten)gerechtelijke incassokosten, rente, schade, successievelijk de hoofdsom.

 

art. 9. exoneraties en vrijwaringen

9.1. De navolgende exoneraties gelden niet indien, of tot het beloop waarvan, Mama Mascha ter zake van enige aansprakelijkheid harerzijds uitkering van de verzekeraar of een derde ontvangt;

9.2. Mama Mascha is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen van de Afnemer;

9.3. Mama Mascha is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een hoedanigheid, gebrek of omstandigheid in, aan, of op enige roerende of onroerende zaak waarvan zij houder, huurder dan wel eigenaar is;

9.4. Mama Mascha is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt met haar voertuigen, daaronder haar Foodtruck;

9.5. Mama Mascha is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen van de Afnemer;

9.6. In meer algemene zin sluit Mama Mascha elke aansprakelijkheid uit bij levering van Prestaties. Voor zover het recht slechts minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, dan geldt die minder vergaande beperking;

9.7. De vorderingen van de Afnemer verjaren na verloop van een jaar volgend op het moment van ontstaan van de vordering;

9.8. Waar de overeenkomst wordt gesloten met de Afnemer, brengt de aard van de Prestaties met zich dat evenzeer werknemers of genodigden van de Afnemer of (andere) derden delen in het genot van de te leveren Prestatie. De Afnemer vrijwaart Mama Mascha voor aanspraken die deze derden jegens Mama Mascha geldend maken;

9.9. De Afnemer vrijwaart Mama Mascha meer in algemene zin voor de aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die derden geldend maken, zij het voor zover de aanspraken - in de ruimste zin des woords - verband houden met de aldus geleverde Prestatie.

 

art. 10. tekortkoming en overmacht

10.1. Als overmacht voor Mama Mascha waardoor een tekortkoming niet toegerekend kan worden, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, elke voorzienbare of onvoorzienbare, omstandigheid, die het uitvoeren van de overeenkomst, en aldus het verrichten van de te leveren Prestatie, zozeer bemoeilijkt dat het uitvoeren van deze Prestatie onmogelijk of bezwaarlijk wordt;

10.2. Als overmacht van Mama Mascha geldt ook het zich in dergelijke omstandigheden bevinden van personen, instellingen, en bedrijven waarvan Mama Mascha gebruik maakt of wenst te maken bij het (doen) uitvoeren van de overeenkomst;

10.3. Als overmacht van Mama Mascha geldt ook het wanpresteren van personen, instellingen en bedrijven waarvan Mama Mascha gebruik maakt of wenst te maken bij het (doen) uitvoeren van de overeenkomst;

10.4. Indien een partij bij deze overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

art. 11. beperking aansprakelijkheid

11.1. In geen geval is Mama Mascha gehouden, in verband met enige aansprakelijkheid, tot betalen van enig hoger bedrag dan het bedrag van de Omzetwaarde, behoudens voor zover het bedrag van de uitkering van een verzekeraar of derde een hoger bedrag zou belopen (vgl. artikel 9.1). In de laatste gevallen is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag van de uitkering;

11.2. Behalve dat, in artikel 11.1, aansprakelijkheid voor Mama Mascha voor wat betreft de omvang is gemaximeerd, aanvaardt Mama Mascha geenszins aansprakelijkheid voor indirecte schade dan wel vervolgschade daaronder begrepen omzetderving en reputatieschade.

 

art. 12. aansprakelijkheid afnemer

12.1. De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die, in verband met de levering van de Prestatie, aan Mama Mascha of enige derde is of zal worden berokkend ten gevolge van wanprestatie zijdens de Afnemer (6:74 BW);

12.1. De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die, in verband met de levering van de Prestatie, aan Mama Mascha of enige derde is of zal worden berokkend ten gevolge van onrechtmatige daad zijdens de Afnemer (6:162 BW);

12.3. Waar de overeenkomst wordt gesloten met de Afnemer, brengt de aard van de Prestaties met zich dat evenzeer werknemers of genodigden van de Afnemer of (andere) derden delen in het genot van de te leveren Prestatie. De Afnemer staat in voor de gedragingen van de bedoelde derden.

 

art. 13. gevonden voorwerpen

13.1. Door Mama Mascha achtergelaten of door haar verloren voorwerpen welke door de Afnemer worden gevonden dienen met bekwame spoed te worden geretourneerd;

13.2. Bij Mama Mascha achtergelaten of verloren voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar bij Mama Mascha heeft gemeld, verkrijgt Mama Mascha de eigendom. Ingeval de rechthebbende voor afloop van de termijn zich bij Mama Mascha meldt en verzoekt om verzending, komt zulks voor rekening en voor het risico van de rechthebbende.

 

h2. bijzondere bepalingen

art. 14. prestaties op locatie

14.1. Het navolgende geldt in het bijzonder voor wanneer de Prestaties (workshops, demonstraties, presentaties en catering) worden geleverd op de (gewezen) locatie van de Afnemer;

14.2. De Afnemer dient de Prestatie te faciliteren met (de aansluitingen voor) gas en elektra;

14.3. De Afnemer brengt Mama Mascha tijdig van huisregels op de locatie op de hoogte;

14.4. De Afnemer is gehouden om de locatie tijdig en proper gereed te maken voor het plaatshebben van de levering van de overeengekomen Prestatie;

14.5. In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 9.2 en 9.3 geldt dat Mama Mascha uitsluit de aansprakelijkheid, behoudens opzet of de bewuste roekeloosheid, voor schade aan de zaken op de (gewezen) locatie van de Afnemer, daaronder ook begrepen de zaken van de Afnemer die aan Mama Mascha, in verband met de levering van Prestaties ter beschikking zijn of worden gesteld;

14.6. In aanvulling op het bepaalde in artikel 12, geldt dat de Afnemer aansprakelijk is voor schade aan Mama Mascha berokkend door zaken op de (gewezen) locatie van de Afnemer, daaronder ook begrepen de zaken van de Afnemer die aan Mama Mascha ter beschikking worden gesteld.

 

art. 15. catering, workshops, demonstraties

15.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.1 geldt dat Mama Mascha zal zijn gehouden tot het verstrekken van spijzen en dranken van kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen, dan wel als gebruikelijk in de markt;

15.2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 geldt dat Mama Mascha aansprakelijkheid uitsluit voor schade als gevolg van het nuttigen van door haar bereide of geserveerde voedingsmiddelen, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. Voorts vrijwaart de Afnemer Mama Mascha voor dergelijke schade berokkend aan derden in de zin van artikel 9.8.

 

art. 16. presentaties, adviezen

16.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.1 geldt dat Mama Mascha zal zijn gehouden om zich in te spannen voor een juiste en een volledige informatieverstrekking en een deugdelijk advies. Op Mama Mascha rust ter zake echter slechts een inspanningsverplichting;

16.2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 sluit Mama Mascha aansprakelijkheid uit voor de schade berokkend als het gevolg van de verstrekte informatie en (het opvolgen van) adviezen. Voorts vrijwaart de Afnemer Mama Mascha voor deze schade berokkend aan derden in de zin van artikel 9.8.

 

art. 17. verkoop producten

17.1. De aan Afnemers geleverde producten zal de Afnemer kunnen retourneren zolang na de koop  geen veertien dagen zijn verstreken;

17.2. De Afnemer maakt, mits in ongebruikte staat en tijdig geretourneerd, aanspraak op de volledige terugbetaling van het aankoopbedrag;

17.3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 sluit Mama Mascha aansprakelijkheid uit voor de schade ten gevolge van het gebruik of het nuttigen van de producten. Voorts vrijwaart de Afnemer Mama Mascha voor dergelijke schade berokkend aan derden in de zin van artikel 9.8;

17.4. Toepasselijkheid van artikel 7:17 BW wordt zoveel als mogelijk uitgesloten.

 

h3. rechts- en forumkeuze

art. 18. rechtskeuze

18.1. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Evenzeer zullen de offertes en aanbiedingen onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

 

art. 19. forumkeuze

19.1. Ingeval van geschillen tussen Mama Mascha en de Afnemer, is competent de rechtbank van de vestigingsplaats van Mama Mascha, de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, althans zover dwingende wetsbepalingen zich niet tegen deze forumkeus verzetten.

Cookieverklaring

Wij bakken graag Cookies. Onze website maakt ook gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in ons privacy statement.

Back to top